ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΘΛΗΤΗ – ΦΙΛΑΘΛΟΥ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ:

 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΘΛΗΤΗ – ΦΙΛΑΘΛΟΥ

 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ:

ΕΠΩΝΥΜΟ: ……………………………………….. …..

ΕΠΩΝΥΜΟ:……………………………………….

ΟΝΟΜΑ: ……………………………………………… ..

ΟΝΟΜΑ:…………………………………………..

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ: ……………………………………..

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ:……………………………….

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ: ………………………………… ..

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ:……………………………..

ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: ……………………………… ..

ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ:…………………………

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: ………………………….. …..

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ:…………………………..

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ: ………………………………………..

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ:…………………………………

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: ………………………………….. ….

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ:………………………………….

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ………………………………………..

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:…………………………………….

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ……………………………………

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:………………………………

Βεβαιώνω ότι έλαβα γνώση του Γενικού Κανονισμού της Ε.Φ.Ο.Α. τον οποίο αποδέχομαι ανεπιφύλακτα.

Βεβαιώνω ότι έλαβα γνώση του Γενικού Κανονισμού της Ε.Φ.Ο.Α. τον οποίο αποδέχομαι ανεπιφύλακτα.

Ημερομηνία………………………………. ………2012

Ο Κηδεμόνας Ο Αιτών

…………………….. … …………………

Α.Δ.Τ.: ……………………..

Βεβαιώνεται υπεύθυνα το γνήσιο της ταυτότητας και της υπογραφής του παραπάνω αθλητή.

Ο Γενικός Γραμματέας του ομίλου

 

………………………………………

(υπογραφή & σφραγίδα)

Ημερομηνία………………………………. ………2012

Ο Κηδεμόνας Ο Αιτών

…………………….. … ……………………

Α.Δ.Τ.: ……………………..

Βεβαιώνεται υπεύθυνα το γνήσιο της ταυτότητας και της υπογραφής του παραπάνω αθλητή.

Ο Γενικός Γραμματέας του ομίλου

 

………………………………………

(υπογραφή & σφραγίδα)

ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ( Σύμφωνα με τον Ν. 2725/99)

Ημερομηνία:……………………………………………..

Ο γιατρός

………………………………………………..

(υπογραφή & σφραγίδα)

ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ (Σύμφωνα με τον Ν. 2725/99)

 

Ημερομηνία:……………………………………………..

Ο γιατρός

………………………………………………

(υπογραφή & σφραγίδα)

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Φ.Ο.Α.

Παρελήφθη στις ………………………………………..

και καταχωρήθηκε με Α.Μ. Ε.Φ.Ο.Α. ………………..

ΑΘΗΝΑ, ……………………………………………

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Φ.Ο.Α.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Φ.Ο.Α.

Παρελήφθη στις ……………………………………….

Και καταχωρήθηκε με Α.Μ. Ε.Φ.Ο.Α. ………………

ΑΘΗΝΑ, …………………………………………..

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Φ.Ο.Α.

Συνημμενα αρχεια